REVÍZIE

Nezabudnite na revízie - predídete neželaným problémom a škodám na zdraví a majetku. Poskytujeme komplexné služby v oblasti revízií (odborných prehliadok a odborných skúšok) elektroinštalácií, vyhradených technických zariadení elektrických v objektoch triedy A do 1000 V vrátane bleskozvodov. Revízie (odborné prehliadky a odborné skúšky) vykonávame v zmysle vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z. a príslušných technických noriem. Taktiež poskytujeme aj odstraňovanie závad zistených počas revízie na elektrickej inštalácii a zariadeniach. Všetky práce vykonávame podľa platných predpisov, noriem a vyhlášok. Používame vždy moderné meracie prístroje, ktoré sú pravidelne kalibrované. Zákazníkovi odovzdávame kompletný dokument – Revíznu správu, ktorú je povinný uschovať po dobu jej platnosti.
Revízie elektroinštalácie

Revízie elektroinštalácie

Revízie elektrických zariadení

Revízie elektrických zariadení

Elektrorevízie spotrebičov

Elektrorevízie spotrebičov

Elektrorevízie bleskozvodov

Elektrorevízie bleskozvodov

Elektrorevízie pracovných strojov

Elektrorevízie pracovných strojov

Revízie ručného náradia

Revízie ručného náradia

Revízie elektroinštalácie

Merania a skúšky v elektrických nn inštaláciách v zmysle STN 33 2000-6:2018

Odborná prehliadka je neoddeliteľnou súčasťou revízie elektrickej inštalácie. Je to vizuálne posúdenie elektrickej inštalácie a zvyčajne sa vykonáva pred uvedením elektrickej inštalácie do stavu pod napätím. Elektrická inštalácia je vzájomne spolupracujúca sústava výrobkov, ktorá je navrhnutá a inštalovaná v súlade s právnymi predpismi a požiadavkami noriem.

K odbornej prehliadke revízny technik pristupuje z hľadiska:

  1. Inštalovaných komponentov, vhodnosťou ich výberu, spôsobu inštalovania, súlad s pokynmi výrobcu s ohľadom na pôsobenie vonkajších vplyvov na elektrické zariadenia a pod.
  2. Požiadaviek legislatívy a noriem, výberu a koordinácie ochranných opatrení, ich dodržanie v zmysle konštrukčnej dokumentácie s ohľadom na pôsobenie vonkajších vplyvov na elektrické zariadenia a pod.

Účelom odbornej prehliadky je najmä potvrdenie, že jednotlivé súčasti pevnej inštalácie:

Sú v súlade s bezpečnostnými a technickými požiadavkami na zariadenia.

Sú správne zvolené a inštalované, pričom sa berú do úvahy pokyny výrobcov.

Nie sú viditeľne poškodené či chybné, čo by evidentne zhoršilo bezpečnosť.

Ako prebieha revízia elektrických zariadení?

Technická dokumentácia

Kontrolou technickej dokumentáci ezistíme správnosť inštalovaných zariadení.

Vizuálna kontrola

Kontrola elektrického zariadenia zmyslami. zistenie viditeľných závad / porúch.

Merania a skúšky

Meraním a skúškou elektrických parametrov a funkčnosti zistíme zhodu s predpísanými hodnotami.

Revízna správa

Vypracujeme vám kompletnú revíznu správu z prehliadky. Výsledky skúšok a meraní s osvedčením a podpisom.

V prípade záujmu o Revíznu správu

nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať.

Kontaktujte nás

Čokoľvek Vás zaujíma v súvislosti s elektroinštalačnými prácami, od plánovania až po realizáciu, neváhajte nás kontaktovať. Sme tu pre Vás.